Pirkimo sąlygos

Inobio.com el. parduotuvės pirkimo sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB Ruvera, įmonės kodas: 144951363, PVM mokėtojo kodas: LT449513610, buveinės adresas: Žemaitės 145, LT-76139 Šiauliai, tel. +370 41 598123.

1.2. Inobio.com – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu www.Inobio.com.

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui, 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Inobio.com, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Inobio.com ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Elektroninės parduotuvės Inobio.com prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės“.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Inobio.com rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

1.9. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje Inobio.com. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.10. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Inobio.com. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Inobio.com susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Inobio.com. Apie taisyklių pakeitimus registruoti Pirkėjai, sutikę gauti svetainės pranešimus, informuojami el.laišku. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti Inobio.com elektroninėje parduotuvėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.

2.3. Registruotis ir pirkti prekes Inobio.com turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes Inobio.com, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.

2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės Inobio.com prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir SU JOMIS SUTINKU“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti registruodamasis elektroninėje parduotuvėje Inobio.com pildant formą „Naujų klientų registracija“, taip pat kiekvieną kartą atlikdamas prekių pirkimo užsakymą.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį (buto numerį – neprivaloma), pašto kodą) prekės (-ių) pristatymui, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

3.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

3.4. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys, nurodyti Taisyklių 4.2 punkte, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjo surinkti Pirkėjų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie savo Paskyros arba paskutinio Pirkėjo veiksmo (užsakymo pateikimo, prekės įsigijimo) Inobio.com.

3.6. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.8. Atsižvelgiant į 3.6. ir 3.7 p., sutikdamas su šiomis taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, kad UAB Ruvera tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas, kad turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

3.9. Duomenų apsaugos sąlygų esmė reglamentuoti pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis Inobio.com Pirkėjas patvirtinęs bendrąsias „Pirkimo sąlygas“, kartu sutiks ir su Duomenų apsaugos politika Inobio.com elektroninėje parduotuvėje.

4. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėjeInobio.com gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

4.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Inobio.com parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose), kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas, bei paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir saugomi elektroninės parduotuvės Inobio.com duomenų bazėje, įmonės buhalterinėje apskaitoje, kurjerių tarnybos sistemose.

4.4. Prekių pristatymas į Kuršių nerija galimas tik iš anksto susitarus su Pardavėju.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje Inobio.com šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su Inobio.com sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas informavus Pardavėją kol nebus pradėtas vykdyti pristatymas.

5.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas nekokybiškas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Inobio.com funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Inobio.com esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Inobio.com veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.3.3 punkte numatytą apmokėjimo ar 11.4 p. numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

6.5. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

6.6. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.7. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Inobio.com duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.

7.3. Elektroninės parduotuvės Inobio.com Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB Ruvera Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 7.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Inobio.com numatytos sąlygos.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.5. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninės parduotuvės Inobio.com įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

8.6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 9 (devynias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.7. Pardavėjas įsipareigoja visą būtiną informaciją pagal LR teisės aktus ir normas pateikti Inobio.com elektroninėje parduotuvėje prie kiekvienos prekės.

9. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Inobio.com nurodomos eurais su PVM.

9.2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

9.3.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – Paysera (atsiskaitoma užsakymo metu);

9.3.2. bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas);

9.3.3 Grynaisias pinigais arba bankine kortele atsiimant prekes iš prekių siuntėjo.

10. Užsakymo anuliavimas

10.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.3.1 ar 9.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

10.2. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas prekes buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grąžinti už prekes sumokėtus pinigus; šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo mokesčio.

10.3. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą Taisyklių 4.2 p. ar 4.3 p. nustatyta tvarka, tačiau vėliau dėl bet kokių priežasčių nusprendė užsakymo atsisakyti, neatsižvelgiant į tai, išankstinis mokėjimas jau atliktas ar ne, jis turi teisę per 24 valandas užsakymo atsisakyti pranešimą apie tai Pardavėjui pateikiant el. paštu adresu: info@inobio.com. Gavęs nurodytą Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas Pirkėjo užsakymo toliau nebevykdo ir jį anuliuoja bei, jei Pirkėjo mokėjimas buvo atliktas, per 9 (devynias) darbo dienas Pirkėjui grąžina jo sumokėtus pinigus. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisakymą pateikia praleidęs 24 valandų terminą, pinigai už prekes taip pat grąžinami, tačiau kitos iš to kylančios neigiamos pasekmės tenka Pirkėjui.

10.4. Pardavėjas Taisyklių 6.4 punkte numatytu atveju turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą,

a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;

b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;

c) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

11. Prekių pristatymas

11.1 Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

11.2. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

11.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

11.3.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

11.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.

11.3.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 

11.4. Mokestis už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu jeigu užsakymo suma neviršyja 30 eurų:

11.4.1.  Omniva paštomatu – 3 eurai

11.4.2. DPD paštomatu – 2,5 eurai

11.4.3 DPD Kurjeriu – 3,5 eurai

11.4.4 Venipak kurjeriu – 4 eurai

11.5. Prekes atsiimti NEMOKAMAI patiems galima Šiauliuose, adresu Žemaitės g. 145, Šiauliai, darbo dienomis nuo 9-16 val, prieš tai gavus patvirtinimą apie suruoštą užsakymą

11.6. Jeigu pirkinių krepšelis yra arba viršija 30 eur. prekių pristatymas NEMOKAMAS.

11.7. Prekių pristatymas į Kuršių nerija galimas tik per Omniva paštomatų paslaugą.

11.8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

11.9. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 6.4 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

11.10. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

11.11. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11.12. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.

11.13. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.12 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

11.14. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

12. Prekių grąžinimas, keitimas

12.1. Inobio.com įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

12.2. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu info@Inobio.com) ir savarankiškai ir saugiai pristatyti adresu Žemaitės g.145 Šiauliai.

12.3. Teise grąžinti nekokybišką prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 12.2 punkte numatyta tvarka.

12.4. Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:

12.4.1. Pirkėjo pranešimas Pardavėjui apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės grąžinimui numatytų terminų;

12.4.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.4.3. kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;

12.4.4. pinigai už grąžintas prekes grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

12.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

12.6. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 5.3 punkte įtvirtinta teise, pinigai jam grąžinami per 9 (devynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

12.7. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 12.4.1. – 12.4.4. punktui.

12.8. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės Inobio.com rubrikoje „Parduotuvės informacija“

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis Inobio.com.

14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie Inobio.com ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14.6. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių nepriežiūrą, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

15.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15.2. Pardavėjas Pirkėjo duomenis (Vardas, pavardė, telefonas, el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslu naudos ir tvarkys tik Pirkėjo sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant naujienlaiškio gavimo formą Inobio.com elektroninėje parduotuvėje arba asmeninės registracijos metu. Jeigu savo sutikimo su tiesiogine rinkodara Pirkėjas neišreiškė, Inobio.com negalės pateikti naudingos ir aktualios informacijos apie nuolaidas, konkursus ir prekių išpardavimus.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Jeigu nepavyksta sutartis su Pardavėju pašymą/skundą Inobio.com interneto parduotuvėje įsigytos prekės taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse –www.vvtat.lt/index.php?470187665 ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

16.4. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis