Grūdai graužikų naikinimui BRODITOP NEXT 150 g

1,50 

Sandėlyje: Liko 10339

Rodenticidų jaukas, grūdai skirti pelėms (pastatų viduje) ir žiurkėms (pastatų viduje ir išorėje) naikinti.

Sudėtis: brodifakumas.

Paskirtis: rodenticidų jaukas, grūdai. Pelėms (pastatų viduje) ir žiurkėms (pastatų viduje ir išorėje) naikinti.

Naudojimas: naminių pelių kontrolei, patalpoje ir lauke aplink pastatus: naudoti iki 50 g vienoje masalo dežutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus. Žiurkių kontrolei, patalpoje ir lauke aplink pastatus: naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų, esant dideliam žiurkių paplitimui kas 5 metrus.

ĮSPĖJIMAS: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

ATSARGIAI !

Pavojingumo frazė

H373 Gali pakenkti organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

Atsargumo frazė

P260 Neįkvėpti dulkių;

P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją;

P405 Laikyti užrakintą;

P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.


    Pirkinių krepšelis