%

Milteliai skruzdėms ir tarakonams naikinti „MASTERCID PS”, 200 g

4,20 

Sandėlyje: Liko 2299

Milteliai skruzdėms naikinti.
Milteliai tarakonams naikinti.

Insekticidas (18 produktų tipas).

Ropojantiesiems vabzdžiams naikinti, išskyrus augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Paskirtis. Paruošti naudojimui MASTERCID PS milteliai skirti ropojantiesiems vabzdžiams (tarakonams, skruzdėlėms) naikinti gyvenamosios, visuomeninės ir ūkinės paskirties objektų patalpose (namuose, rūsiuose, mokyklose, internatuose, viešojo naudojimo patalpose, sandėliuose ir kt.). Negali būti skirtas augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Dėmesio! Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Dėmesio! Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas. MASTERCID PS miltelius užberti tiesiai iš talpyklos arba naudojant specialų antgalį barstymui į kampus, įtrūkimus, plyšius ir kitas vietas, kur vabzdžiai gali slėptis arba kur yra numanomi jų judėjimo takai.

Naudojimo normos: skruzdėlių naikinimui – 15 g produkto/1 m2 , tarakonų naikinimui – 45 g produkto/1 m2 .

Atsargumo priemonės.

Nenaudoti produkto ten, kur gali prieiti vaikai ir naminiai gyvūnai. Naudojimo metu neužteršti maisto, gėrimų ir su jais kontaktuojančių indų. Po naudojimo rankas kruopščiai nusiplauti vandeniu su muilu. Jei produktas naudojamas patalpose, kuriose žmonės praleidžia daug laiko arba miegamuosiuose kambariuose, prieš pakartotinai įeinant į patalpas, jas būtina gerai išvėdinti. Laikyti tik originalioje sandariai uždarytoje talpykloje, atokiau nuo maisto bei gėrimų, vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

ĮSPĖJIMAS: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-276 (A-18VNO603549-20-139) galioja iki 2025-06-01.

Veikliosios medžiagos: Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas (25 %), gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant superkritinį anglies dioksidą, CAS Nr. 89997-63- 7, EB Nr. 289-699-3, 0,8 %; piperonilbutoksidas, CAS Nr. 51-03-6, EB Nr. 200-076-7, 1,8 %.

ATSARGIAI !

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu su muilu.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. Sudėtyje yra Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakto. Gali sukelti alerginę reakciją.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

Insekticidas (18 produktų tipas). Ropojantiesiems vabzdžiams naikinti, išskyrus augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.


    Pirkinių krepšelis