Pasta graužikams naikinti BRODITOP NEXT 150 g

3,00 

Sandėlyje: Liko 8

Rodenticidų jaukas, pasta, neprofesionaliems vartotojams naminėms pelėms (patalpoje) ir pilkosioms žiurkėms (patalpoje ir lauke aplink pastatus) naikinti.

Sudėtis: brodifakumas.

Paskirtis: rodenticidų jaukas, pasta, neprofesionaliems vartotojams naminėms pelėms (patalpoje) ir pilkosioms žiurkėms (patalpoje ir lauke aplink pastatus).

Naudojimas: naminių pelių kontrolei, patalpoje: naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliam pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei, patalpoje ir lauke aplink pastatus: naudoti iki 90 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų, esant dideliam žiurkių paplitimui kas 5 metrus.


ĮSPĖJIMAS: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

ATSARGIAI !

GHS08

Pavojingumo frazės

H373: Gali pakenkti kraujui, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

Atsargumo frazės

P101                   Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102                   Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103                   Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

P280                   Mūvėti apsaugines pirštines (tik profesionaliems naudotojams).

P264                   Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas (tik neprofesionaliems naudotojams).

P270                   Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P301 + P310       PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P405                   Laikyti užrakintą.


    Pirkinių krepšelis